این کشور که پنجاه سال ذیل غرب زندگی کرد جز عقب افتادگی چه عایدش شد

avatar