سلطنت به شیوه ای خاص در دوران رضاشاه

15317613562730138241472171771061744823

سلطنت به شیوه ای خاص در دوران رضاشاه:

از دوره مجلس ششم به بعد، انتخابات بدین شکل صورت می گرفت که در ابتدا لیستی شامل افراد مورد اعتماد رضاشاه در اختیار روسای شهربانی و فرماندهان لشکر و حکمرانان مناطق کشور قرار می گرفت این افراد نیز لیست مورد وثوق شاه را به مراکز ارسال می کردند این رویه انچنان با نظم و دقتی انجام می شد که بصورت یک رویه قانونی درامده بود و عملا پیش از انکه رایی در صندوق انتخابات انداخته شود نمایندگان شهرهای مختلف تعیین شده بودند حداقل نتیجه انتصابی بودن این نمایندگان در مجالس دوران رضاشاه این بود که تمامی قوانینی که به مجلس ارسال می شد بدون هیچگونه اختلاف و مخالفتی از سوی نمایندگان تصویب می شد در واقع دوران رضاشاه را باید دوران سلطنت به شیوه ای خاص نامید زیرا فرامین شاه در مجلس، بدون هیچگونه مخالفتی به تصویب می رسید به معنایی دیگر، شاه هم نقش تصویب قوانین را بر عهده داشت و هم به اجرای ان مشغول بود و مجلس شورای ملی در دوره ی رضاشاه ملعبه ای بیش نبود.

avatar