کشتار مردم مشهد در مسجد گوهر شاد توسط رضاخان

avatar